Kik vagyunk

Anda János egyéni vállalkozó
“Első Jogsi Autósiskola”
1073 Budapest, Erzsébet körút 4. fszt. 4.
Nyilvántartási szám: 55574583
Adószám: 76168231-1-42
Ügyvezető: Anda János
Telefon: +36 70 515-59-13
E-mail: info@elsojogsi.hu
A weboldalunk címe: https://elsojogsi.hu; https://shop.elsojogsi.hu;
Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal
gyűjtjük ezeket
GDPR és Adatvédelmi tájékoztató
A szabályzat célja:
Jelen szabályzat célja az Első Jogsi Autósiskola, (székhelye: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 4.
adószáma: 76168231-1-42, nyilvántartási szám: 55574583 nyilvántartó hatóság:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) adatvédelmi és adatkezelési politikájának rögzítése a
törvényben meghatározott adatvédelmi és adatkezelési elvek figyelembevételével, mely által a
Szolgáltató valamennyi szolgáltatásának igénybevétele során biztosított legyen az érintettek
személyhez fűződő jogainak, különös tekintettel személyes adatok védelméhez való jogának
tiszteletben tartása az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése
során.
1. Értelmező rendelkezések
1.1. Adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
adatfeldolgozóval végrehajtatja.
1.2. Adatkezelés:
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek
összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat
további felhasználásának megakadályozása, fénykép, hang vagy képfelvétel készítése,
valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat,
DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
1.3. Személyes adat:
az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint
egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
1.4. Hozzájárulás:
az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson

alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes
körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
1.5. Adatfeldolgozás:
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás
helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
1.6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése
alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.
1.7. Érintett:
bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve
– azonosítható természetes személy.
2. Az adatkezelő megnevezése Első Jogsi Autósiskola,
(székhelye: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 4. E-mail: info@elsojogsi.hu adószáma: 76168231-
1-42, nyilvántartási szám: 55574583.
Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az információs
önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait. Tekintettel arra, hogy az
adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így az
adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges 2011. évi CXII. törvény 65. §
(3) a) pontja értelmében: Nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az
adatkezelésről, amely a) az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, óvodai
nevelésben való részvételre irányuló, tanulói vagy tanulószerződéses jogviszonyban,
kollégiumi tagsági viszonyban vagy – a pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók,
elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfelei kivételével – ügyfélkapcsolatban álló személyek
adataira vonatkozik.
Az Ügyfél mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.
2.1 Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek, az adatfeldolgozó:
Az adatokat az adatkezelő és annak munkatársai jogosultak megismerni, az adatokat nem
teszik közzé, harmadik személyek számára nem adják ki.
Egyéb adatfeldolgozó megnevezése: Első Jogsi Autósiskola Kft tevékenység: Járművezető-
oktatás. Adatkezelő a számla kibocsátása céljából ügyfél által megadott adatokat továbbítja az
Ügyfél részére. Az adattovábbítás céljának megjelölése: az ügyfél részére számla kiállítása,
melyet adatkezelő az ügyfél által megadott számlázási címre, elektronikus számla esetén az
ügyfél által megadott e-mail címre küld.
2.2 A kezelt személyes adatok köre
A regisztráció során az Ügyfélnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:
Neve:
Születési hely/idő
Anyja neve:
Lakcím
E-mail cím,
Telefonszám
Személyazonosító okmány száma
Állampolgárság
Milyen vezetési kategóriákkal rendelkezik.
Legmagasabb iskolai végzettsége
A www.elsojogsi.hu – továbbiakban: Weboldal – az Ügyfél adatait a regisztrációval
kapcsolatos azonosítás érdekében megkéri, de azokat nem tárolja és azokat az adatkezelő
továbbadni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra – az Ügyfél kifejezett hozzájárulása
hiányában – nem jogosult. A weboldalon történő regisztrációval, a felhasználási feltételek

elfogadásával Ügyfél kijelenti, hogy a Szolgáltató által részére megtekintésre ingyenesen
felkínált anyagok tekintetében az anyag megismerésének szándékával ügyfélkapcsolatot
létesít Szolgáltatóval, melynek keretében a fentiekben megjelölt adatainak illetőleg a
szolgáltatás használatához szükséges mértékben az ElsőJogsi Autósiskola általi kezeléséhez
hozzájárulását adja. Ezen rendelkezésre figyelemmel Szolgáltató a Regisztrált személyeket
ügyfélként kezeli, az adatkezelés során az ügyfelekre vonatkozó rendelkezések betartásával.
A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – apró információcsomagot,
amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a
szerver felé irányított kérés alkalmával – küldünk az Ügyfél számítógépére, amely(ek) révén
annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény
javítása, a belépési folyamat automatizálása, érdekében működnek.
3. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja:
3.1. Az adatkezelésre a www.elsojogsi.hu oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található
internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata
alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását
ahhoz, hogy a regisztráció során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.
Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó a
fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes
megismerését követően történő kifejezett elfogadásával – az erre vonatkozó jelölőnégyzet
kipipálásával – illetőleg a Weboldal használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok
önkéntes megadásával adja meg.
3.2. Az adatkezelés célja
a számviteli szabályzatokkal kapcsolatos szolgáltatások nyújtásának
biztosítása. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten,
kizárólag az esetlegesen létrejövő megrendelés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi
bizonyítása érdekében tárolja. Ügyfél a www.elsojogsi.hu oldalon történő regisztrációval
hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk:
3.3. Az Ügyféllel való kapcsolattartás.
A regisztráció során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) adatkezelő általi
felhasználásának módja a következő: az e-mail címek kezelése az ügyfél azonosítását, a
szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartási célokat, illetőleg az ügyfél részére
szakmai hírlevél megküldésére szolgál. Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatások, továbbá
egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e-mailben
juttatja el ügyfél részére. Adatkezelő az ügyfél kifejezett hozzájárulásával küld a regisztráció
során megadott e-mail címre tájékoztató célú, szolgáltatásait vagy a jogosítvány
megszerzéséhez szükséges információt tartalmazó hírleveleket.
A regisztráció során megadott telefonszám adatkezelő általi felhasználásának módja a
következő: a telefonszám kezelése az esetleges megrendelési folyamat során azonosítási,
kapcsolattartási célokat szolgál.
Az Ügyfél adatait számítástechnikai eszközzel illetve papír formában történő
adatfeldolgozással kezeljük.
3.4. Az adatkezelő
a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.
Személyes adatok harmadik személynek pl. hatóságok, oktatók számára történő kiadásához a
felhasználó a jelen szabályzat elfogadásával hozzá járul.
3.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi.
A megadott adatok
megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címének
megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz

igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt
belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az
e-mail címet regisztrálta.
4. Az adatkezelés időtartama
4.1. A regisztráció során kötelezően megadott adatok kezelése
a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés
az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció során rögzített
adatok megváltoztatását, vagy törlését a regisztrált Ügyfél az Autósiskolánál
kezdeményezheti.
4.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban
(pl. számviteli jogszabályokban)
meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.
5. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre
5.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató
illetve Szolgáltatóval szerződésben levő oktató(k), valamint a felettes szervek jogosultak
megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, más személyek részére nem adják át.
5.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése,
a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl.
rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe.
Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.
5.3. A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok
továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél
hozzájárulása alapján kerülhet sor.
6. Az ügyfél jogai
6.1. Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni
a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó
személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott
módon.
Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.
6.2. Szolgáltató az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad
a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.
Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért
tájékoztatást.
6.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Levelezési cím: Első Jogsi Autósiskola Kft. 1073 Budapest, Erzsébet krt. 4.
Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató
munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.
6.4. Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését,
vagy azok törlését kérni. Ügyfél az egyes adatai helyesbítését, törlését a Szolgáltató a kérelem
beérkezésétől számított 3 munkanapon belül módosítja. Az adatokat, ezek után nem lesznek
újra helyreállíthatók.
A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján
szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.
6.5. Az ügyfél bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos
segítségét is.
6.6. Amennyiben az Ügyfél szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik
fél adatait adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a
Szolgáltató jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen

esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy
személyazonosságának megállapítása céljából.
7. Egyéb rendelkezések
7.1. Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet,
melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb
adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
7.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti
adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni,
erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi,
illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
7.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról,
megteszi továbbá
azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt
adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza
azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen
továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
7.4. Szolgáltató fenntartja a jogot,
hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A
módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló
magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.
Hozzászólások
Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a
hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése
céljából.
Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni)
kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar
szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A
hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik
nyilvánosan.
Média
Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az
olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket
letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.
Kapcsolatfelvételi űrlapok
Sütik
Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja. A
tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen
automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év.
Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor
átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző

elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek,
ahogy bezárjuk a böngészőt.
A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési
információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig
érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az
“Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a
bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.
Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a
süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja,
amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.
Más honlapokról származó beágyazott tartalmak
A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók,
képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan
úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.
These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party
tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your
interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that
website.
Analitika
Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot
Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben
maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté
és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.
A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói
profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy
törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját
felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és
szerkeszthetik.
Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán
A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok
export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a
felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott
személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs,
jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.
Hová továbbítjuk az adatokat
A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Megrendelés lemondásának módja és feltételei, elállás jogának
ismertetése
A megrendelést a várárló telefonon, e-mailben vagy személyesen az autósiskola iroda
helységében, az autósiskola nyitvatartási idejében tudja lemondani.
45/2014 (II.26) Korm. rendelet.
Kártyabirtokos részéről felmerült reklamáció esetén
Az alább található linken a vásárló teljes információt talál az őt megillető jogokról és
lehetőségekről.
A reklamáció benyújtásának módja és feltételei, beleértve az online vitarendezési platformra
mutató link az EU 524/2013 rendelet szerint
( https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false )
Az áru visszavét jogcímei és lehetőségei
A vásárló visszaküldheti a megrendelt terméket (programot) amennyiben részére nem a
kiválasztott terméket (programot küldték).
Ebben az esetben az autósiskola az elküldött gyakorló programot törli és a vásárló részére a
megrendelt gyakorló programot elküldi.
Ha a vásárló nem kéri a cserét, az autósiskola a vásárló bankszámlájára a befizetett összeget
visszautalja.
Az árucsere módja és feltételei
A vásárló visszaküldheti a megrendelt terméket (programot) amennyiben részére nem a
kiválasztott terméket (programot) küldték.
Ebben az esetben az autósiskola az elküldött gyakorló programot törli és a vásárló részére a
megrendelt gyakorló programot elküldi.
Az árucsere feltétele, hogy a vásárló ne használja az általa meg nem rendelt programot.
A kártyabirtokos kártalanításának módja és feltételei
Az autósiskola a vásárló bankszámlájára a befizetett összeget visszautalja, amennyiben a
vásárló nem használta az általa meg nem rendelt programot.
Szállítási feltételek
A vásárlást követően a szolgáltatást nyújtó cég (autósiskola) azt az iroda nyitvatartási
idejében a vásárlónak a termékhez a hozzáférést a megadott e-mail címre online elküldi.